top of page

Integritetspolicy

Liksom alla företag och organisationer har Swedish Insighters en integritetspolicy som redogör för hur dina personuppgifter hanteras när du är i kontakt med oss.

Nedan kan du läsa hela vår Integritetspolicy.

Du kan även ladda ner den som pdf på knappen nedan. 

Integritetspolicy för Swedish Insighters

Om personuppgiftsbehandling

Swedish Insighters (i fortsättningen kallad föreningen), med organisationsnummer 802496-0166, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Var vänlig och läs denna integritetspolicy noga för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter. Genom att lämna dina personuppgifter till oss och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i de särskilda villkoren för respektive tjänst och denna integritetspolicy. Om lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant.

Ändringar i denna integritetspolicy meddelas genom att de nya villkoren publiceras på föreningens webbplats och vi rekommenderar därför att du regelbundet tar del av den. Om du adderar personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att föreningen får behandla även de personuppgifterna i enlighet med tillämpliga integritetsvillkor.

Vad är personuppgifter och behandling av personuppgifter?

Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan kopplas till en idag levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, undersökningssvar, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

För att du ska få en så bra insyn som möjligt i hur vi arbetar med personuppgifter har vi organiserat vår integritetspolicy i följande avsnitt:

 1. Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

 2. Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandling

 3. Vilka personuppgifter behandlar vi?

 4. Varför och hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

  1. Hantering av personuppgifter för barn

  2. Externa länkar

 5. Dina rättigheter

 6. Vem vi delar dina uppgifter med

 7. Cookies

 8. Säkerhetsåtgärder

1. Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Föreningen är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas direkt av en individ till oss. I vissa sammanhang kan föreningen agera personuppgiftsbiträde. I dessa fall upprättas ett personuppgiftsbiträdesavtal i syfte att reglera hur dina personuppgifter behandlas av föreningen. Har du synpunkter, frågor eller andra funderingar kring vår integritetspolicy eller hantering av personuppgifter, är du alltid välkommen att kontakta oss via e-post (info@swedishinsighters.se).

2. Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

Föreningen behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter främst då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig. Ibland har vi ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få skicka information till våra medlemmar eller andra deltagare våra aktiviteter, eller ett intresse av att utveckla våra digitala kanaler. Om föreningen skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

3. Vilka uppgifter behandlar vi?

När du besöker eller använder våra digitala kanaler eller dess tjänster, eller kommunicerar med oss, eller deltar i våra öppna aktiviteter, kan du komma att ge oss  uppgifter om dig som t.ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer. Vi kan också komma att samla in information om din användning av våra tjänster och produkter och transaktionshistorik.

I förekommande fall kan även personnummer och kortuppgifter behandlas.

Insamlingen som beskrivs här sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär i våra digitala kanaler eller dess tjänster, att du kommunicerar med föreningen och andra via föreningens plattformar och i sociala medier, lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller via mail eller telefon, anmäler dig till nyhetsbrev eller evenemang som föreningen anordnar.

När du tar kontakt med oss via formulär i våra digitala kanaler, till exempel i samband med att du har en fråga, kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook och LinkedIn) kan föreningen komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.

4. Varför och hur länge behandlar vi in dina personuppgifter?

Inom föreningen behandlar vi personuppgifter för användare och kunder till föreningen som använder våra tjänster. Vi behandlar personuppgifter om dig främst för att administrera medlemskap eller utskick av erbjudanden och information till dig. I detalj använder vi dina personuppgifter för att:

 • administrera vårt avtal med dig, och ditt medlemskap

 • kommunicera med dig vid kontakt via telefon, e-mail, formulär och i våra konton i sociala medier,

 • säkerställa att den information vi har om dig är korrekt och aktuell,

 • administrera marknadsföringsaktiviteter,

 • marknadsföra via post, e-post (som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs via e-post),

 • behandla betalningar och utbetalningar,

 • analysera och grupperna medlemmar utifrån yrkesroll och region för att kunna anpassa våra tjänster till gruppen

 • förhindra och upptäcka bedrägerier,

 • ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler och dess tjänster, och

 • underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som de behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra föreningens rättsliga skyldigheter.

Om du inte varit i kontakt med oss inom en period av 24 månader kommer dina uppgifter att raderas, förutsatt att de inte krävs för att uppfylla andra rättsliga skyldigheter.

4a. Hantering av personuppgifter för barn

Föreningens medlemskap och digitala kanaler riktar sig inte till barn och föreningen samlar därmed inte medvetet in personuppgifter om barn. Om du är målsman och blir medveten om att ditt barn lämnat personuppgifter till föreningen ber vi dig att kontakta oss på de adresser som anges i punkt 1 för att du ska kunna utöva dina rättigheter avseende exempelvis rättelse eller borttagning.

4b. Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller för information som föreningen behandlar om dig inom ramen för våra digitala kanaler. Föreningens digitala kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbsida uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

5. Dina rättigheter

Om du vill utnyttja någon utav följande rättigheter vänligen kontakta oss via e-post (se e-postadress under punkt 1).

 • Rätt till information: du kan när som helst få reda på vilken information vi har om dig i vårt register och hur vi behandlar dessa. Vi ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, ska en motivering lämnas.

 • Rätt till rättelse: Du har rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Föreningen kommer att, på din begäran eller när föreningen upptäcker det, korrigera eller radera felaktig eller ofullständig information.

 • Rätt till radering/bli glömd: Du kan när som helst begära att vi ska upphöra med behandling av dina personuppgifter samt radera de uppgifter vi har om dig. Om du har anmält dig till nyhetsbrev, prenumerationer eller notifiering av andra uppdateringar och inte vill ha fler e-postmeddelanden kan du också avanmäla det via länken i utskicken.

 • Dataportabilitet: du har rätt att få ut de uppgifter du själv lämnat för att föra över dem till en annan tjänst.

 • Behandlingsinvändning: du har rätt att invända mot en behandling av dina personuppgifter.

 • Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Föreningen ansvarar inte för problem som uppstår som en följd av att personuppgifter är gamla eller felaktiga om du underlåtit att informera oss om ändringen.

6. Vem delar vi dina uppgifter med?

Föreningen kan anlita externa samarbetspartners (leverantörer) att utföra uppgifter för föreningens räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster eller betalningslösningar. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att föreningens samarbetspartners får tillgång till vissa personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för föreningens räkning undertecknar alltid avtal med föreningen för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.

Föreningen kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Föreningen kommer inte att sälja eller lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i denna punkt 6.

7. Cookies

En cookie gör det möjligt att känna igen din dator och samla information om vilka sidor och funktioner som besökts. Cookies används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som t ex. IP-adresser och information kopplad till IP-adressen. Cookies används av i stort sett alla webbplatser och är ofta en förutsättning för att webbplatsen eller den digitala kanalen, ska fungera.

På föreningens webbplatser används endast cookies som är nödvändiga för webbplatsens grundläggande funktion. Genom att navigera på hemsidan godkänner du användandet av dem.

8. Säkerhetsåtgärder

Föreningen vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna policy, mot otillbörlig åtkomst, förändring, spridning och/eller förstörelse.

bottom of page